lördag 5 februari 2011

Pedagogisk ledare

Rektor är skolans pedagogiska ledare. Han/hon ska se till så att förutsättningar finns för lärarna att hjälpa eleverna att nå de kunskapsmål som finns att uttolka från de styrdokument som Skolverket förser oss med, genom uppdrag från riksdag och regering. Rektor ska också se till att eleverna har möjlighet att nå målen genom att tillhandahålla verktygen (lärare, lokaler, läromedel etc). Förutom ovan nämnda ska rektor också utvärdera skolans arbete och tillse att erforderliga åtgärder sätts in om det finns brister eller om utvärderingar visar att vi inte når målen.
Då tänker jag så här:
Genom att se till så att lärarna har ett drägligt schema med lagom mycket tid för planering, rättning osv. Men också se till så att de har motivationen och möjligheten att utvecklas och att fortbilda sig.
Jag ska också tillse att elevernas schema på samma sätt som ovan, passar för eleverna, att de får den undervisningstid som de har rätt till att deras lärare har relevanta kunskaper i ämnet, såväl som i pedagogik.
Men vem f-n har ansvar för rektor? Vem f-n ansvarar för att rektor har den tid och de verktyg han/hon behöver för att utföra uppdraget? Vem f-n gör schema för rektorn så att arbetsbördan blir dräglig.
När hörde ni talas om en huvudman (fristående såväl som kommunal) som sa;
Nu måste vi se till så att rektorn har en arbetsbörda som är dräglig så att hon/han har möjlighet att dels utföra uppdraget men också har möjlighet att fortbilda sig och utvecklas som pedagogisk ledare...?

Inga kommentarer: